Slovak media have written about us and our truly smart homes 

 

“Mám veľmi jednoduchý vkus. Uspokojím sa vždy s tým najlepším.”

TOP STAVEBNÉ, jar 2015, Ing. Petr Ovčáček, Teco, a. s.

 

“V rámci elektroinštalácií je možné zrealizovať skutočne všetko, čo si majiteľ vymyslí.”

Reality.eTrend.sk, 18. 3. 2015, PR

 

“Zo stra­ny sys­té­mu DO­MOT­RON je veľ­ká vý­ho­da, že všet­ko mož­no pris­pô­so­biť pres­ne pre pot­re­by kon­krét­ne­ho rie­še­nia.”

PC REVUE, 9. 4. 2014, Ondrej Macko

 

“In­te­li­gent­ný dom vám te­da za­bez­pe­ču­je kom­fort aj s vy­uži­tím pr­vkov IT a na­vy­še v dl­ho­do­bom roz­sa­hu us­po­rí­te za ener­giu.”

PC REVUE, 4. 3. 2014, Ondrej Macko

 

“Človek spustí príslušnú aplikáciu a nastaví si čokoľvek diaľkovo – od intenzity svetla v jednotlivých miestnostiach cez kúrenie a žalúzie až po audio systém či alarm.”

PROFIT, 12. 2. 2014, Alexander Mravčák